Home » İş Hukuku » Sendika temsilcisi/yönetici işçinin görev yeri işverence değiştirilebilir mi?

Sendika temsilcisi/yönetici işçinin görev yeri işverence değiştirilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi durumunda, bu işlemin iptali için öngörülmüş bir dava türü bulunmamaktadır. Bu konuda tek hüküm, sendika işyeri temsilcileri ile ilgili olup, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 30/3. maddesinde ve halen yürürlükteki 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş­mesi Kanunu’nun 24/4. maddesinde düzenlenmiştir. Her iki Kanun maddesinde de aynı şekilde düzenlendiği üzere, işveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 23. madde vd.’da sendi­kal güvencelerin düzenlendiği görülmektedir. Aynı Kanunun 25. maddesi son cümle uyarınca, İşçinin 4857 sayılı Kanunun hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sen­dikal tazminat talebini engellemeyecektir.

 İşçinin sendika temsilcisi/yönetici olması durumunda rızası olmadıkça görev yerinin değiştirilemeyeceği kanuni güvence altına alınmıştır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 24/4. ve 25. maddelerine göre sendika temsilcisi ve işyerinde çalışan sendika yöneti­cisi konumunda olan işçilerin rızası dışında gerçekleşen görev değişiklikleri dava konusu edildiğinde, bu işçilerin söz konusu sendikadaki görevlerine ve görev sürele­rine ilişkin belgelerin dosyaya getirtilmesi gerekir. Davacı işçi sendika temsilcisi ol­duğunu iddia etmiş ise de sendikadaki görev ve süresine dair belgeler getirtilmeden bu konuda soyut beyanlar esas alınarak eksik inceleme ve araştırma ile karar veril­mesi bozma nedenidir. (Yargıtay 22. HD. 10.04.2014 tarih, 2014/2781 E, 2014/7807 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*