Home » Haberler » İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı ve diğer hakların akıbeti ne olur?

İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı ve diğer hakların akıbeti ne olur?

6100 sayılı HMK.’nun 55. Maddesi uyarınca taraflardan birinin ölümü halinde mirasçılar mirası kabul veya reddetmemiş ise bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hakim, gecikmesinde sakınca bulu­nan hallerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir”. Bu hüküm mirasçıların mal varlığını etkileyen davalarda dikkate alınmalıdır. Zira mi­rasçılara intikal etmeyen, tarafın ölümü ile konusuz kalan davalarda gerek bulun­mamaktadır.

Dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi halinde, TMK.’nun 28/I madde­si uyarınca ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur. Bu durumda mirasçıları da ilgilendi­ren, mirasçılara malvarlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu halde, ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının, davayı mecburi dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir.

“Davacı vekilinin temyiz dilekçesine eklediği nüfus kaydına göre davacı işçi yar­gılama sırasında 15.12.2010 tarihinde ölmüştür. Dava konusu istek malvarlığına ilişkin olup, mirasçıların mal varlığını etkilemektedir. Ölü kişi adına hüküm kurulamayacağından, mahkemece anılan usul hükümleri dikkate alınarak, mirası reddetmeyen mecburi dava arkadaşları davacının mirasçıla­rının davada yer almalarının sağlanması ve HMK.’nun 77/1 maddesi uyarınca mirasçıların vekaletnamelerini sunması için vekile süre verilmesi gerekir. Yazılı şekil­de dava şuasında ölen ve taraf ehliyeti son bulan davacı hakkında hüküm kurulması hatalıdır. (Yargıtay 9.HD. 13.02.2012 tarih, 2011/52279 E, 2012/3146 K.)

“Genel olarak miras bırakanın alacak­ları, hakları ve malları mirasçılarına geçer. Mirasçılar bu mal ve haklara ilişkin dava­ları kendileri açabilirler. Bu durumda mirasçılar davayı birlikte açabilecekleri gibi mirasçılardan her biri tek başına da dava açabilir. Ancak mirasçının tek başına dava açması durumunda miras payı oranında hüküm kurulması gerekir. Eldeki davada da davacı ölen eşinin tek mirasçısı değildir. Bu nedenle diğer mirasçılar dava açmadık­ları için hükmedilen tazminatta davacı lehine miras hissesi oranında alacağa karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tümüne dair hüküm kurulması isabetsizdir. (Yargıtay 9.HD. 29.12.2011 gün, 2010/27251 E, 2011/50218 K.)

Yargıtay, kanuni mirasçılara ödenmesi ge­reken kıdem tazminatı hesabında işçinin farklı kamu kurumunda geçirdiği sürelerin toplanacağını kabul etmiştir (Yargıtay 9.HD. 10.03.2000 gün 1999/19876 E, 2000/2415 K.).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*