Home » İş Hukuku » Emekli işçinin sendika üyeliği devam eder mi?

Emekli işçinin sendika üyeliği devam eder mi?

Sendika üyeliğini sona erdiren sebepler 6356 sayılı Kanun’un 19. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin altıncı fıkrasına göre “Sosyal Güvenlik Kurumundan yaş­lılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve şubelerinin yöne­tim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, Görevleri süresince ve yeniden seçildik­leri sürece devam eder.”

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin dördüncü fıkrasına göre ise “Sosyal Güven­lik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrı­lan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak bir yıl içerisinde aynı işkolunda çalış­maya devam edenler veya ara verdikten sonra bir yıl içerisinde tekrar çalışmaya baş­layanlar ile konfederasyon, sendika ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.”

Belirtilen düzenlemelere göre, emeklilik, sendika üyeliğini sona erdiren bir se­bep olmakla birlikte, çalışmaya devam edilmesi halinde sendika üyeliği devam ede­cektir. Yönetmelik ile de, emeklilikten itibaren bir yıllık süre içerisinde çalışmaya devam edilmesi durumunda üyeliğin sona ermeyeceği düzenlenmiştir. Şu halde, emeklilik tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde çalışılmasa dahi işçinin sendi­ka üyeliğinin devam edeceği tartışmasızdır. İş hayatının gerçekleri ve emeklilikten sonra çalışmaya devam edilmesi gerekliliği karşısınsendikada, Kanun koyucu burada, işsiz­liğe benzer bir uygulama kabul ederek, bir yıla kadar çalışılmamasmın sendika üye­liğini sona erdirmeyeceğini düzenlemiştir.

Üyeliği sona erdiren sebepler, 2821 sayılı Sendikalar Kanunumda ise 25. mad­dede düzenlenmiştir. Maddenin son fıkrasında yer alan düzenlemeye göre ”Bağlı bu­lundukları, kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı veya toptan ödeme alarak, işten ayrılan işçilerle, işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliği sona erer. Çalışmaya devam edenler hakkında bu hüküm uygulan­maz.”

2821 sayılı Kanun’da, yukarıda belirtildiği şekilde, emeklilikten sonra bir yıllık süre içinde çalışılmasa dahi üyeliğin devam edeceğine dair bir düzenleme bulunma­makla birlikte, yine çalışmaya devam edenlerin üyeliğinin sona ermeyeceği düzen­lenmiştir. Ayrıca, 2821 sayılı Kanun’un 24. maddesinin son fıkrasına göre de, geçici işsizlik sendika üyeliğini sona erdirmez. İfade edilen düzenlemelere göre, 2821 sayı­lı Kanun yönünden de, emeklilikten itibaren bir yıllık süre içerisinde çalışılmasa da­hi, sendika üyeliğinin devam ettiğinin kabulü gerekmektedir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*