Home » Yargıtay Kararları » Yargıtay: Yasak olduğu halde sigara ve çakmak taşımak, işyeri güvenliğini tehlikeye soktuğundan haklı fesih nedenidir.

Yargıtay: Yasak olduğu halde sigara ve çakmak taşımak, işyeri güvenliğini tehlikeye soktuğundan haklı fesih nedenidir.

Yargıtay 22. HD. 16.12.2011 tarih, 2011/4396 E, 2011/7592 K

Davacı, boya atölyesi dolaplarında yapılan aramada sivil pantolonunda sigara bulunduğu için iş güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi nedeni ile iş sözleşmesinin feshedildiğini, aramanın hukuka aykırı olup, sigaranın tek başına patlayıcılık özelliği olmadığım ve özel eşyalarının aranmasının hukuka aykırı olduğunu, daha önce hiç­bir konuda uyarı da almadığını, feshin son çare olması ilkesine uyulmadığını, iş söz­leşmesinin feshinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek geçerli neden olma­dan iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta ge­çen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, 4857 sayılı iş kanunun 25/II-i maddesi nedeniyle haklı nedenle fesih edildiğini, davacının çalıştığı boyahane alanının yüksek risk teşkil eden bir alan olduğunu bilmesine ve davacıya yapılan uyarı ile bildirimlere rağmen işyeri güvenlik kurallarına uymayarak boyahane alan müdürlüğünde sigara ve çakmak bu­lundurmak suretiyle iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü, iş sözleşmesinin haklı se­beple feshedildiğini, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece sigara içme ya da içmemenin kişinin kendi tasarrufunda olduğunu, iş güvenliğini sağlamak için davacı gibi çalışanların dolaplarının aranıp bu şekilde feshe yol açacak uygulamalardan ziyade işyeri giriş kapısında bu tür eşyaların so­kulmasını önlemeye çalışılması veya uygun bir yere bu tür maddelerin emanetinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılması yerine aramalar yaparak iş güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle işçilerin işine son verilmesi, feshin son çarede yapılacak düzenlemeleri yapması davalı tarafın iyi niyetinin de sorgulanmasını gerektireceğin­den, başlı başına sigaranın çakmak veya kibrit ile yakılmadığı sürece tek başına teh­like oluşturmayacağı herkes tarafından bilinebileceğinden davalı işverenin yaptığı feshin hakkaniyete uymadığından kabul kararı verilmiştir.

Hüküm davalı tarafından yasal süresi içinde temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleridir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştı­ran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş­yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda­dır.

İş Kanunu’nun 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanunun 25/11. maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açınası halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranı­şı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişki­si sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Somut olayda davacının, tehlikeli, yanıcı patlayıcı maddelerin bulunduğu işye­rinde yasaklanmasına rağmen sigara vc çakmak taşıdığı dosya kapsamı ile sabittir. Bu durum işverence iş sözleşmesini derhal fesih hakkı veren hallerden olduğundan işverence yapılan fesih işlemi haklı sebebe dayanmaktadır. Bu nedenle davanın red­di yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup daha önce aynı işyerinden çıkartılan işçi taralından açılan davada Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 01.12.2008 tarih, 2008/8414 Esas, 200/32852 Karar sayılı ilamı ile aynı sonuca varılmıştır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*