Home » İş Hukuku » Üniversite ile öğretim elemanı arasında belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabilir mi?

Üniversite ile öğretim elemanı arasında belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabilir mi?

İş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle belirli – belirsiz süreli iş söz­leşmesi ayrımının önemi daha da artmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. madde­sinde “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şe­kilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir sebep olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı sebebe dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” şeklinde düzenle­me ile bu konudaki esaslar belirlenmiştir. Borçlar Kanunundaki düzenlemenin aksi­ne iş ilişkisinin süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı vurgulanarak ana kural ortaya konulmuştur.

Sözü edilen normatif dayanaklar uyarınca, işçinin niteliğine göre sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olarak değerlendirilmesi imkânı ortadan kalkmıştır. Buna karşın, yapılan işin niteliği belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için önem arzetmektedir. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli bir işin tamamlanması veya belir­li bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak “belirli süreli iş sözleşmesi” yapılabilecektir.

4857 sayılı Kanun’un 11. maddesinde, esaslı bir sebep olmadıkça belirli süreli iş sözleşmelerinin birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı kuralı ile bir ölçü­de koruma sağlanmak istenilmiştir. Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması ve yeni­lenmesi, işçinin iş güvencesi dışında kalması sonucunu doğurmamalıdır. Belirli sü­reli iş sözleşmelerinde, 4857 sayılı Kanun’un 15. maddesinde değinilen sürenin aşılmaması koşuluyla deneme süresi konulabilir.

Üniversite ile öğretim elemanı arasında imzalanan belirli süreli iş sözleşmesi, objektif neden içeriyorsa, yasaya kabul edilmelidir. (Yargıtay 22. HD. 21.04.2014 gün, 2014/9113 E, 2014/8646 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*