Home » Haberler » İşyerine alkollü gelen işçinin iş akdi işverence haklı nedenle feshedilebilir mi?

İşyerine alkollü gelen işçinin iş akdi işverence haklı nedenle feshedilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve ye­terliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçi­nin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işle­diği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak de­ğil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosun­dan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı ge­rekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan söz­leşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerle­rinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davra­nışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülme­sinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlar­da, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.

İşçinin davranışlarına dayanan fesih, herşeyden önce, iş sözleşmesinin işçi tara­fından ihlal edilmesini şart koşmaktadır. Bu itibarla, önce işçiye somut olarak hangi sözleşmesel yükümlülüğün yüklendiği belirlendiği, daha sonra işçinin, hangi davra­nışı ile somut sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiğinin eksiksiz olarak tespit edilmesi gerekir.

alkol

İşçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli edim yü­kümlülükleri değil; kanundan veya dürüstlük kuralından doğan yan edim yükümlü­lükleri ile yan yükümlerin de dikkate alınması gerekir. Sadakat yükümü, sözleşme­nin taraflarına sözleşme ilişkisinden doğan borçların ifasında, karşı tarafın şahsına, mülkiyetine ve hukuken korunan diğer varlıklarına zarar vermeme, keza sözleşme ilişkisinin kapsamı dışında sözleşme ile güdülen amacı tehlikeye sokacak özellikle karşılıklı duyulan güveni sarsacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğünü yüklemektedir.

Yargıtay : “…Davacının iş sözleşmesi raporlu olduğu bir gün, toplantı için çağırıldığı işyerine geldiğinde alkollü olduğu gerekçesiyle feshedilmiştir. Ancak işyerine toplantı için çağırılan davacının 12/7/2012-15/7/2012 tarihleri arasında Diyare, Gastroenterit ve Hemoroid rahatsızlığı nedeniyle raporlu olduğu ve 6 adet ilaç ve merhem pomad reçetelendirildiği sabittir. Raporlu iken işyerinde çalışmaya­cağını bilen bir işçinin alkol alması geçerli fesih nedeni olamaz. Davacı işyerinde alkol de almış değildir” demek suretiyle feshi geçersiz saymıştır. (Yargıtay 7.HD. 20.12.2013 gün, 2013/27019 E, 2013/23918 K)

Bir başka kararında, benzer şekilde, “….İşyerinde alkol almayan ve işyerine geldiğinde yapılan ölçümde alkol oranı 0,022 promil olan işçinin iş sözleşmesini feshi haklı ya da geçerli nedene dayan­maz.”  (Yargıtay 22. HD. 10.07.2012 gün, 2012/612 E, 2012/16324 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*