Home » İş Hukuku » İşe başlatmama tazminatı nedir?

İşe başlatmama tazminatı nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizli­ğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti tutarında tazmi­natın belirlenmesi gerekir.

Yargıtayın yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi nite­liğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belir­lenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisna­sı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesindeki sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra sendikal nedenle yapılan fesihlerde tazminat; işçinin başvurusu, işe başlatma ve başlatılmama şartına bağlı olmaksızın işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirlenecektir. Yargıtayın uygulaması bu yöndedir. (Yargıtay 9.HD 12.12.2013 gün ve 2013/8422 Esas, 2013/33052 Karar sayılı ilamımı).

Yargıtay, yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem süre­lerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl ara­sında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tuta­rında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*