Home » İş Hukuku » İşçiye küfredilmesi, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

İşçiye küfredilmesi, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (b) alt bendi gereğince, işverenin işçiye veya aile üyelerinden birine hakaret etmesi, sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta bulunması, işçiye iş sözleşmesini haklı fesih imkânı ve­rir. Şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışların, işveren veya işveren vekili ta­rafından gerçekleştirilmiş olması hukukî sonucu değiştinnez. Bu eylemlerin Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi de şart değildir.

İşçinin ya da ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak söz, dav­ranış veya eylemin, işverenin diğer bir işçisi tarafından gerçekleştirilmiş olması, ku­ral olarak işçiye iş sözleşmesini haklı fesih imkânı vermez. Ancak, şeref ve namusa dokunan söz ve davranışlardan haberdar olan işverenin, eylemin tekrarlanmaması yönünde gerekli önlemleri alması, işçiyi gözetme borcunun gereği olarak zorunlu­dur.

“Yavuz isimli kişinin işyerinde genel müdürün danışmanlığını yapması, şirket kurucusunun oğlu olması vc işveren vekili gibi hareket etmesi, işyerinde insan kay­nakları müdürü olarak çalışıp 4 yıl kıdemi olan bir kişinin hiçbir sebep yokken taz­minatlarını alamayacak şekilde işini bırakmasının olağan yaşam kurallarına aykırı olması birlikte değerlendirildiğinde iş sözleşmesinin davacı (karşı davalı) tarafından İş Kanunu’nun 24/II-b maddesi uyarınca haklı nedenle bildirimsiz olarak feshedildi­ği sonucuna varılarak davacının (karşı davalının) kıdem tazminatı isteğinin kabulüne ve karşı davadaki ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, mah­kemece yanılgılı değerlendirme ile davacı (karşı davalı) işçi tarafından yapılan fes­hin haksız kabul edilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 9.HD. 14.01.2013 gün, 2010/39298 E, 2013/265 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*