Home » İş Hukuku » İşçinin yıllık izinde başka işyerinde çalışmasına ilişkin yargıtay kararı

İşçinin yıllık izinde başka işyerinde çalışmasına ilişkin yargıtay kararı

Yargıtay 22. HD. 13.05.2014 gün, 2013/11229 E, 2014/12639 K

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshe­dildiğini belirterek davalıdan kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini istemiştir.

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin 06.05.2011 tarihli fesih bildirimi ile haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshedildiği gerekçe­siyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında, işveren tarafından yapılan feshin haklı sebebe dayanıp da­yanmadığı hususu tartışmalıdır.

Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalı işyerinde çalışırken mesai saatleri içerisinde ve yıllık ücretli izinli olduğu dönemde (iş sözleşmesindeki yasağa rağmen) bir başka işveren nezdinde de çalıştığı anlaşılmakla, doğruluk ve bağlılığa aykırılık teşkil eden bu davranışından dolayı iş sözleşmesinin haklı sebeple feshe­dilmesinde kanuna aykırı bir durum bulunmadığından, davanın reddine karar veril­mesi gerekirken, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle kabulü hatalıdır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*