Home » Haberler » İşçinin ücretinin düşürülmesi, haklı nedenle fesih sebebi midir?

İşçinin ücretinin düşürülmesi, haklı nedenle fesih sebebi midir?

4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde bendinde işçinin haklı fesih hal­leri düzenlenirken (II) bendinin (f) alt bendinde son cümle olarak “yahut çalışma şartları uygulanmazsa” şeklinde ifadeye yer verilerek, çalışma koşullarının uygu­lanmaması durumu işçinin haklı fesih nedenleri arasında yerini almıştır.

Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelikler, bireysel ya da toplu iş sözleşmeleri, iş­yeri personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklarla, işyeri uygulamalarının çalışma ya­şamına etkileri sonucu her bir iş ilişkisinde çalışma koşullan meydana gelir. Çalışma koşullarını belirleyen kaynaklarda bu koşullar bazen emredici olarak düzenlenmiş olup, işçi aleyhine değişikliğe gidilmesi işçinin rızası ile dahi mümkün değildir. Di­ğer hallerde çalışma koşullarında değişiklik yapılması 4857 sayılı Yasanın 22 nci maddesinde özel biçimde ele alınmıştır. Anılan hükme göre, işçi aleyhine yapılması düşünülen değişikliğin işçiye yazılı olarak bildirilmesi ve altı iş günü içinde işçinin yazılı kabulü ile uygulamaya konulması gerekir. Aksi halde değişiklik işçiyi bağla­maz (Yargıtay 9. HD. 26.5.2008 gün 2007/20517 E, 2008/12483 K.).

“Somut olayda, aylık ücretinin Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile asgari ücret se­viyesine indirilmesine davacının itiraz ettiği ve bu itiraz kabul görmeyince iş akdinin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği mahkemece de kabul edildiği halde, davacının ihbar tazminatı isteminin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir (Yargıtay 9.HD. 13.02.2014 gün, 2011/51983 E, 2014/4533 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*