Home » Haberler » İşçinin işverene verdiği zarar nedeniyle iş akdinin feshinin şartları nelerdir?

İşçinin işverene verdiği zarar nedeniyle iş akdinin feshinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 II- (ı) bendinde, işverenin malı olan veya eli altın­da bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hu­susu düzenlenmiştir.

İşçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması halinde işverenin haklı ve geçerli fesih imkânı olmadığı gibi, işçinin kusuru belli bir yüzde ya da belli bir oran olarak saptanmışsa; zararın miktarı da bu kusur nispetinde azaltıldıktan son­ra otuz günlük ücreti aşıp aşmadığına bakılmalıdır. 30 günlük ücreti tutarında bir za­rar yoksa iş sözleşmesinin feshi haklı neden olarak kabul edilmemelidir.

is-kazasi

Ancak 30 günlük ücretten az bir meydana gelmekle birlikte, işçinin bu davranışı işyerinde olumsuzluklara neden olmuş ve iş ilişkisinin sürdürülmesi işveren açısından önemli ölçüde beklenmez bir hal almış ise feshin geçerli nedene dayandığının kabulü gere­kir.

Zararın işçinin kasıtlı davranışından ya da taksirli eyleminden kaynaklanmasının herhangi farkı bulunmamaktadır. İşçinin kusuru ve zararı, ayrı ayrı uzman kişilerce belirlenmelidir.  (Yargıtay 22. HD. 19.04.2013 gün,: 2013/5350 E, 2013/8353 K)

İşçinin, sebebiyet verdiği zarar miktarının ve bu zararın giderilip giderilmedi­ği ve ödemeye ilişkin belge ve faturalarının getirtilerek zarar tutarının belirlenerek iş akdinin haklı nedenle feshedilip feshedilmediği belirlenmelidir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*