Home » İş Hukuku » Yargıtay 9.HD 2012/46936 E. 2013/9343 K. İş arama izni

Yargıtay 9.HD 2012/46936 E. 2013/9343 K. İş arama izni

Özet: İhbar öneli kullanılırken, işçiye  iş arama izni verilmemesi feshi usulsüz hale getirmez.

“…..Davacı, davalı belediyede alt işveren işçisi olarak çalışırken haksız olarak işten çıkarıldığını belirterek, kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti alacak­larının ödetilmesini istemiştir. Davalı Seyhan Belediyesi vekili, davanın reddini istemiş­tir. Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş sözleşmesinin haksız olarak işveren tarafından feshedildiği ve usulüne uygun ihbar öneli verilmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. İhbar önelleri ve ihbar tazminatı yön­lerinden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Somut olayda, davalı belediye­nin temizlik işlerini ihale ile alt işverene verdiği ve davacının bu işte belirsiz süreli iş sözleşmesi ile 15.07.2004 tarihinde çalışmaya başladığı, davacıya 27.05.2009 tarihin­de tebliğ edilen fesih bildiriminde ” iş sözleşmesinin belediyenin bölünmesi ve çıkan personel fazlalığı nedeniyle 31.07.2009 tarihinde sona ereceği ve günde 2 saat iş arama iznini kullanabileceği ve dilerse toplu olarak da kullanabileceği, işyerindeki kıdemine göre 8 hafta ihbar öneli verildiği” bildirilmiştir. Hizmet döküm cetveline göre de davacının 31.07.2009 tarihinde işten ayrılışı kuruma bildirilmiştir. Davacıya tebliğ edilen fesih bildirimi, davacının işyerindeki kıdemine göre İş Kanunu’nun 17. madde­sinde belirtilen yasal koşullara uygundur. Davacıya önel süresi içinde iş arama izni verilip verilmemesi veya bu iznin kullandırılıp kullandırılmaması, davacının önel süresi içinde raporlu olması feshi usulsüz hâle getirmez. Davacı ile benzer şekilde iş sözleş­mesi sona eren emsal işçilerin birçoğunun açtığı davalarda ihbar tazminatı talep edil­memiş ve ilgili dosyalar Dairemiz incelemesinden geçmiştir. İhbar tazminatı, feshin usulsüz olarak yapılmasının yaptırımıdır. Usulsüz fesih ise, belirsiz süreli iş sözleşme­sinin ihbar öneli verilmeden veya peşin ödeme yoluyla yapılan fesihlerde yapılan ödemenin hatalı olması hâlinde ortaya çıkar. Somut olayda, fesih sırasında davacıya usulüne uygun ihbar öneli verildiğinden ve ortada usulsüz bir fesih bulunmadığından, davacının ihbar tazminatı isteğinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır…” 19.03.2013

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*