Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı » Yargıtay 9.HD 2007/24004 E, 2008/17671 K İhbar Tazminatı

Yargıtay 9.HD 2007/24004 E, 2008/17671 K İhbar Tazminatı

…..Fesih bildiri­minin yazılı olarak yapılması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 109. maddesinin bir sonucu­dur. Ancak yazılı şekil şartı, geçerlilik koşulu olmayıp ispat şartıdır. Fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı anda sonuçlarını doğurur. Ulaşma, muhatabın hâkimiyet alanına girdiği andır. Fesih bildirimi karşı tarafa ulaşması ile sonuçlarını doğurur ve bundan tek taraf­lı olarak dönülemez. Dairemizce, daha önce verilen kararlarda, derhâl yapılan fesih­lerde henüz ihbar tazminatı ödenmemişken ve yine ihbar öneli içinde işçinin emeklilik başvurusu hâli, işçinin emeklilik suretiyle feshi olarak değerlendirilmekteydi. Bu hâlde işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz ise de, kamu kurumları bakımından kıdem taz­minatı hesabında daha önce borçlanmış olduğu askerlik süresinin dikkate alınması gerekmekteydi. Kamu kurumu işyerleri bakımından askerlik borçlanmasının kıdem tazminatına yansıtılması noktasında işçi lehine olarak değerlendirilebilecek bu husus, işçinin ihbar tazminatına hak kazanamaması yönüyle de işçinin aleyhinedir. Dairemi­zin, derhâl feshin ardından önel içinde işçinin emeklilik için dilekçe vermesi hâlinde feshin işçi tarafından gerçekleştirildiği görüşü, işe iadeyle ilgili iş güvencesi hükümleri de dikkate alındığında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun sistematiğine uygun düşmemekte­dir. Gerçekten açıklanan çözüm tarzında, işveren feshi yerine emeklilik sebebiyle işçi­nin feshine değer verildiğinden, işçi iş güvencesinden de mahrum kalmaktadır. Bu nedenle, işverenin derhâl feshinin ardından, işçinin ihbar tazminatı ödenmediği bir anda yaşlılık aylığı için tahsiste bulunmasının, işveren feshini ortadan kaldırmayacağı düşünülmektedir. Dairemizce, konunun bütün yönleriyle ve yeniden değerlendirilmesi sonucu, işverence yapılan feshin ardından ve henüz ihbar tazminatı ödenmediği bir sırada işçinin emeklilik için başvurusunun işçinin emeklilik sebebiyle feshi anlamına gelmeyeceği sonucuna varılmıştır. Dairemizin 2008 yılı ve sonrasında vermiş olduğu kararlar bu doğrultudadır..(Yargıtay 9.HD.26.6.2008 tarih, 2007/24004 E, 2008/17671 K).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*